Badania dotyczące kóz karpackich prowadzone w Instytucie Zootechniki

 • Badania nad restytucją kozy karpackiej (2006 –  2010)
 • Charakterystyka  kóz rasy karpackiej na tle innych ras hodowanych w Polsce (2008 –  2010)
 • Ocena jakości technologicznej mleka i jego przetworów pochodzących od kóz objętych programem ochrony ( 2011 –  2013)
 • Charakterystyka jakości mięsa  kóz wybranych  ras występujących w Polsce w tym objętych Programem ochrony zasobów genetycznych z wykorzystaniem technik olfaktometrii (2015-2018)
 • Jakość odżywcza, dietetyczna i prozdrowotna tradycyjnych produktów mleczarskich pozyskiwanych od rodzimych ras owiec i kóz w ramach Projektu BIOSTRATEG pt. „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” (2016-2018)
 • Charakterystyka zróżnicowania genetycznego małej populacji na przykładzie rodzimej rasy kóz karpackich (2018-2020)

Publikacje dotyczące kóz

 • Gąsior R., Kawęcka A., Wojtycza K., Sikora J., Odrzywolska A. (2018).  The Volatile Compounds Composition of the Polish Carpathian Goat using HS-SPME-GC/MS – Chemometric Classification Based on Age. KRMIVA: Review for animal feeding, production and feed technology, ISSN 1848-901X, 60: 25-34.
 • Jamroz M., Nowicki B. (1990).  Kozy chów i hodowla. PWRiL Warszawa.
 • Kawęcka A., Sikora J. (2019). Jakość serów z mleka kóz karpackich Wiadomości Zootechniczne, R. LVII, 3: 43-48.
 • Kawęcka A., Radkowska I. (2018). Influence of selected factors on the content of somatic cells in the milk of Carpathian goats. Med. Weter. 74 (8), 544-547, 2018, http://dx.doi.org/10.21521/mw.5980.
 • Kopański R. (1985). Chów kóz. PWRiL Warszawa.
 • Nawara W., Osikowski M., Kluz I., Modelska M., (1963). Wycena tryków na podstawie badania wartości potomstwa w stacjach oceny tryków Instytutu Zootechniki. Warszawa PWRiL.
 • Normy żywienia bydła, owiec i kóz. (1997). Wartość pokarmowa pasz dla przeżuwaczy. Instytut Zootechniki, Kraków.
 • Nowicki B., Chrzanowska J., Jamroz D., Pawlina E. (1999). Kozy: chów, hodowla i użytkowanie. PWN Warszawa.
 • Ocetkiewicz J. (1963). Chów kóz. PWRiL Warszawa.
 • Program ochrony zasobów genetycznych kóz rasy karpackiej. (2010). IZ PIB.
 • Sawicki L. (1919). Wędrówki Pasterskie w Karpatach. Nakł. Akademii Umiejętności.
 • Sikora J., Zapletal P. (1996). Ocena jakości i wykorzystanie krajowych skór kozich. Rocz. Nauk. Zoot. T. 23.z. 2, 313-320.
 • Sikora J. (2004). Właściwości dietetyczne mięsa koziego w zależności od rasy i wieku koźląt. Wyd. Wł. Inst. Zoot. Kraków.
 • Sikora J. 2014. Procedura przystąpienia do realizacji  programu ochrony zasobów genetycznych  kóz rasy karpackiej. Wiad. Zoot. R. LII (2014), 4
 • Sikora J. (2018).  Koza Karpacka – rodzima rasa kóz w Karpatach Polskich    . Rozdz. w monografii „100 lat hodowli zwierząt”., ISBN 978-83-7607-304-0, Wyd. IZ PIB, s. 106 – 114.
 • Sikora J., Kawecka A., Walinowicz K. (2008). Sekwencje mikrosatelitarne w badaniach struktury genetycznej kóz. Rocz. Nauk. PTZ. T.4, nr 3, 97-101.
 • Sikora J., Kawęcka A., Walinowicz K. (2011). Characteristic of genetic structure of goats in Polen. Rocz. Nauk. PTZ. T.7, nr 1, 19-25.
 • Sikora J., Kawęcka A. 2014. Program ochrony zasobów genetycznych kóz rasy karpackiej. Wiad. Zoot. R. LII (2014), 4
 • Sikora J., Kawęcka A.  (2017). Charakterystyka obecnego stanu hodowli i wybranych cech użytkowości kóz rasy karpackiej – Wiadomości Zootechniczne, R. LV (2017), 2: 77–82.
 • Sikora J., Kawęcka A. (2019). Aktualny stan hodowli i realizacji programu ochrony zasobów genetycznych kóz rasy karpackiej. R. LVII, 3: 17-24.
 • Szymanowska A., Lipecka C. (1999). Ocena wydajności i jakości mleka kóz z uwzględnieniem rasy i laktacji. Zesz. Nauk. PTZ.34, 455-459.
 • Szymanowska A., Gruszecki T. M., Lipiec A., Patkowski K. (2009). Fatty acid content in meat from goat kids fed linseed – supplemented mixture. Ann. Uni. M.C.-Skłodowskiej, vol. XXVII (2).
 • Trybulski M. (1923). Kozy. Pochodzenie, pokrój, rasy, hodowla, żywienie i choroby.  Księgarnia Rolnicza, Warszawa.
 • Trybulski M. (1939). Kozy. Pochodzenie, pokrój, rasy, hodowla, żywienie i choroby. Księgarnia Rolnicza, Warszawa.
 • Tyszka Z.J. (1994). Kozy poradnik chowu. PWRiL Warszawa. Wójtowski J. (2013). Hodowla, chów i użytkowanie kóz. Wydawnictwo UP Poznań